top of page

Terapia Helsinki-
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian esittely

Terapiassa asiakas pysähtyy keskustelemaan terapeutin kanssa kokemastaan elämän haasteesta ja terapeutti auttaa asiakasta käsittelemään rauhassa käsillä olevaa ongelmatilannetta tai kriisiä. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakkaan ongelmaa pyritään käsittelemään terapeutin tukemana uusista kulmista ja tunnistamaan samalla mahdollisia kehitysaskeleita ja voimavaroja, joita asiakas voi hyödyntää tilanteesta selvitäkseen ja eteenpäin päästäkseen.

 

Tämä sivusto esittelee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa terapiamuotona ja mahdollistaa yhteydenoton ja sitä kautta terapia-ajan varaamisen vastaanotolleni Helsingin Kruununhakaan, tai etätapaamiseen.

 

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Helsingissä - Mistä terapiasuuntauksessa on kyse?

 

Terapiaa voidaan hyödyntää monenlaisten ongelmien hoitamiseen, kuten masennuksen, ahdistuksen, stressin, traumaattisten tapahtumien jälkitilojen, perhesuhteiden ongelmien tai henkilökohtaisten kriisien käsittelyssä. Terapia voi auttaa henkilöä ymmärtämään omia ajatuksiaan ja tunteitaan paremmin, sekä oppimaan uusia tapoja käsitellä niitä.  Parhaimmillaan terapia tarjoaakin asiakkaalle oivalluksia, jotka edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia, ja auttavat pääsemään elämässä eteenpäin kriisitilanteen, tai henkilökohtaisen haasteen koittaessa. 

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakkaan ja terapeutin välistä, rakentavaa, keskustelua, jonka lähtökohtana on kunnioittaa asiakkaan maailmaa ja kokemuksia. Terapeutti ei yleensä neuvo asiakasta suoraan, vaan pyrkii olemaan ammattilainen rakentavan ja uusia ajatuksia tuottavan keskustelun fasilitoinnissa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa useita työkaluja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun tueksi, jossa kahdenvälisen keskustelun keinoin autetaan asiakasta näkemään hänen tilanteensa aiempaa syvemmin ja uusista kulmista, ja pääsemään eteenpäin hänen elämänsä ongelman tai kriisin ratkaisemisessa.

 

Yksinkertaisimmillaan terapeutin kanssa keskusteleminen jäsentää käsillä olevaa tilannetta ja keventää haastetta käsittelevän asiakkaan taakkaa. Parhaimmillaan terapiasuhteessa syntyy uusia oivalluksia, jotka auttavat ongelmatilanteesta yli ja aina normaaliin, hyvinvoivaan arkeen. Terapia onkin aina toimiva keino itsensä kehittämiseen. Terapia mahdollistaa asiakkaan maailmaan keskittymisen kiireetömästi ja kaikessa rauhassa, niin pitkään, kuin asiakas kokee tarvitsevansa kyseisen asian käsittelyä.

​Ratkaisukeskeisessä terapiassa edetään pienin askelin, mutta uskalletaan samalla kääntää katse kohti tulevaisuutta. Kiinnitämme terapiassa huomioita positiivisiin kehitysaskeliin ja pyrimme ylläpitämään niitä käytäntöjä, jotka johtavat positiivisiin tuloksiin. Useat esimerkit ovat näyttäneet, että vaikka tilanne tuntuisi kuinka epätoivoiselta, edistystä voi syntyä ja unelmat voivat toteutua. 

Ratkaisukeskeiseen työskentelyyn sisältyy useita ominaisuuksia, joita ei välttämättä hyödynnetä muissa terapiamuodoissa. Ratkaisukeskeisyyden vahvuuksia ovat:

  • Työskentelysuhde syntyy nopeasti ja muutostyön voi aloittaa saman tien.

  • Asiakkaalla on paljon valtaa omien asioidensa hoitamisessa.

  • Edistymistä on helppo arvioida, sillä ongelmia tarkastellaan käytännöllisestä kulmasta.

  • Edistyminen tapahtuu pienin askelin, jolloin virheitäkin on helppo korjata.

  • Voimavaralähtöinen työskentelyote helpottaa asiantuntijoiden työtä.

  • Tulevaisuuteen suuntautuminen tarkoittaa myös, ettei ongelmia ole pakko käsitellä juurta jaksaen.

Terapeutin taustaa - opinnot Helsingin Psykoterapiainstituutissa, sekä Helsingin yliopistolla

Opiskelen Helsingin psykoterapiainstituutissa, joka kouluttaa ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja Helsingissä. Helsingissä lyhytterapeutteja kouluttaa myös Lyhytterapiainstituutti, jonka perustajat Ben Furman ja Tapani Ahola ovat toimineet ratkaisukeskeisen terapian pioneereina Suomessa ja joiden tuottamaa kirjallisuutta hyödynnetään paljon myös Helsingin psykoterapiainstituutin opinnoissa. 

Olen siis valmistumassa lyhytterapeutiksi ja alkanut jo ottaa vastaan asiakkaita Helsingin Psykoterapiainstituutin suosittaman aikataulun mukaan. 

Pohjakoulutukseltani olen filosofian maisteri Helsingin Yliopiston maantieteen laitokselta pääaineenani kulttuurimaantiede.
 

Sovellan asiakkaideni kanssa tarpeen mukaan metakognitiivisen terapian oppeja ahdistuksen, masennuksen tai muiden häiritsevään kokoluokkaan yltävien negatiivisten tunnetilojen hallintaan. Olen opiskellut lisäksi hyvinvointikirjallisuutta erittäin laajasti ja pystyn tuomaan keskusteluun kattavan tietouden esimerkiksi rasitus- ja stressiperäisten häiriöiden ja traumojen synnystä hermostossa ja niistä palautumisesta.

 

Suuri vahvuuteni on se, että onnistun usein rakentamaan luottamuksellisen ja viestinnällisesti toimivan suhteen asiakkaisiini. Laadukas ja luottamuksellinen terapiasuhde on kaikista tärkein tekijä terapian vaikuttavuuden kannalta. ​Terapiaan kuuluu aina asiakkaan kanssa toteutettava arviointi terapiamuodon toiminnasta, jolla varmistetaan se, että kullekin asiakkaalle löytyy oikea terapiamuoto ja terapeutti.

Terapeuttina olen empaattinen ja asiakkaiden tilanteisiin keskittyvä ja paneutuva. Hoidan laajasti erilaisista ongelmatilanteista ja henkilökohtaisista haasteista kärsiviä asiakkaita. Koen olevani terapiatyötä tehdessäni kutsumusammatissani. 

 

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian kesto

Psykoterapian hoitojaksot voivat olla hyvinkin pitkiä ja hoitoonpääsy voi olla hidasta. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia voi puolestaan käynnistyä nopeasti ja tavoitteena on päästä myös tuloksiin pienelläkin terapiatapaamisten määrällä. Tapaamisia voi olla esimerkiksi kolme, viisi, kymmenen tai kaksikymmentä kertaa. 

Aloitustapaamisessa asiakas ja terapeutti arvioivat sitä, vaikuttaako terapiamuoto oikealta asiakkaalle, tuntuuko terapeutin ja asiakkaan suhde luottamusta herättävältä ja käynnistetäänkö yhteistyö. 

Tutkimustuloksia ratkaisukeskeisestä terapiasta

Ratkaisukeskeinen terapia on saavuttanut useissa tieteellisissä tutkimuksissa erittäin hyviä tuloksia, myös silloin kun asiakkaiden vointia on seurattu pidemmällä aikavälillä. Jong ja Berg (Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja, s. 231) esittelevät kymmeniä tutkimuksia, jotka osoittavat ratkaisukeskeisen terapian tehon terapiamuotona. Esimerkiksi eräässä heidän esittelemässään tutkimuksessa selvitettiin ratkaisukeskeisen terapian vaikuttavuutta haastattelemalla 136 terapia-asiakasta 7-9 kuukautta terapian päättymisestä. Asiakkaista 45% koki päässeensä tavoitteeseensa ja 32% saavuttaneensa edistystä.

Asiakkaat ovat tutkimuksessa nimenneet, että heille tärkeintä ratkaisukeskeisessä terapiassa ovat olleet keskittyminen vahvuuksiin, muutosten huomioiminen, sen alleviivaaminen mikä toimii ja terapiaa leimannut positiivinen ilmapiiri (McKeel, 1999, s. 5)

Ratkaisukeskeisen terapian tulokset ovat tutkimusnäytön perusteella vähintäänkin yhtä hyviä, kuin pitempien terapioiden tulokset (Toivio & Nordling, Mielenterveyden psykologia s. 284).

Voit tutustua omien asiakkaideni antamiin palautteisiin asiakaskokemuksia esittelevällä sivulla.

bottom of page